Polityka prywatności serwisu kaspolnet.pl

Spis treści

I. Postanowienia Ogólne.

 1. Cel i zakres stosowania Polityki prywatności.
 2. Definicje. 
 3. Dane Administratora. 
 4. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?. 
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
 6. Dobrowolność podania danych. 
 7. Przetwarzanie danych Abonentów.
 8. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. 
 9. Od kogo otrzymujemy dane osobowe. 
 10. Komu możemy przekazać dane. 
 11. Jak długo przechowujemy dane osobowe.

III.    Przetwarzanie danych Klientów niebędących Abonentami 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania. 
 2. Komu możemy przekazać dane. 
 3. Jak długo przechowujemy dane osobowe. 
 4. Rekrutacja. 
 5. Cele i podstawa prawna przetwarzania. 
 6. Komu możemy przekazać dane. 
 7. Jak długo przechowujemy dane osobowe. 
 8. Inni Użytkownicy.
 9. Cele i podstawa prawna przetwarzania.
 10. Komu możemy przekazać dane. 
 11. Jak długo przechowujemy dane?
 12. Newsletter. 
 13. Cel i podstawa prawna przetwarzania.
 14. Komu możemy przekazać dane. 
 15. Jak długo przechowujemy dane?. 

VII.   Ciasteczka – tzw. cookies.

VIII. Zmiana Polityki prywatności

 

I.        Postanowienia Ogólne

1.        Cel i zakres stosowania Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania przez Kaspol danych osobowych Użytkowników i Klientów, a w tym zakres i podstawy prawne tego przetwarzania, jak również prawa przysługujące tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

W zależności od sytuacji konkretnej osoby, sposób i cel przetwarzania jego danych będzie różny, lecz niezależnie od tego, jaka jest to sytuacja, zastosowanie do tego przetwarzania mają Postanowienia ogólne oraz postanowienia szczegółowe, odnoszące się do konkretnej sytuacji przetwarzania.

Akceptując dany Regulamin lub zawierając umowę z Kaspol, Klient jednocześnie informowany jest, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę, odbywać się będzie na zasadach określonych w Polityce prywatności. W przypadku Użytkownika, informacja na temat powyższego, widoczna będzie w Serwisie.

2.        Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia, oznaczają:

Abonent – Klient, który zarejestrował się w Serwisie.

Klient – osoba fizyczna, korzystająca z Usług Kaspol.

Polityka prywatności – niniejszy dokument, opisujący sposób i cele przetwarzania przez Spółkę danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

Regulamin – dany regulamin świadczenia usług przez Kaspol, w tym za pośrednictwem Serwisu kaspolnet.pl.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem https://www.kaspolnet.pl.

Spółka – Kaspol.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 51, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000592492, REGON: 363277499, NIP: 5272754187, dalej też jako „Kaspol”.

Usługi – usługi świadczone przez Kaspol, uregulowane w danej umowie lub Regulaminie z Klientem, w tym także sprzedaż, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od tego czy jest Klientem.

3.        Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Spółka.

Dane adresowe Spółki:

 

Dane teleadresowe

ul. Jana Pawła II 51
kod pocztowy: 05-077 Warszawa

 

Adres e-mail: bok@kaspolnet.pl

Nr tel: +48 22 250 20 80

 

4.        Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osoba, której dane dotyczą, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, ma prawo do:

 1. żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, 
  – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących, m.in. celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców danych czy okresu przechowywania.
 2. żądania sprostowania danych,
  – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – Z prawa do usunięcia danych osobowych można skorzystać, jeżeli m.in. pozyskane dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub gdy dane przetwarzane były niezgodnie z prawem. W pewnych sytuacjach, Spółka może odmówić usunięcia danych, np. gdy przetwarzanie ich jest niezbędne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  – Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych można skorzystać, jeżeli m.in. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo m.in. w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
  – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
  Spółce nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  przenoszenia danych,
  – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Spółce, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Spółki, której dostarczono te dane osobowe, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 20 RODO.
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  – Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Aby cofnąć udzieloną zgodę, można wysłać wiadomość na adres Spółki. Jeżeli zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych z wykorzystaniem adresu e-mail, zgodę tę można cofnąć też klikając w odpowiedni link znajdujący się w otrzymanej wiadomości e-mail (informacji marketingowej).
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  – Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowy zakres praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, określają przepisy RODO.

Aby otrzymać więcej informacji na temat praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także w celu skorzystania z nich, należy skontaktować się ze Spółką przy użyciu danych podanych w Polityce prywatności.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

6. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych Spółce ma charakter dobrowolny, lecz w razie ich niepodania w jednym lub więcej z określonych celów, korzystanie z Serwisu lub oferowanych przez Kaspol Usług może być niemożliwe.

II. Przetwarzanie danych Abonentów

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Korzystanie z Serwisu, obejmujące w szczególności proces rejestracji, logowania oraz świadczenia oferowanych za pośrednictwem Serwisu Usług o charakterze elektronicznym (innych niż sprzedaż z wykorzystaniem Serwisu)

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Podjęcie czynności poprzedzających zawarcie umowy na świadczenie Usług (w tym sprzedaż), realizacja umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Rozliczenie Usług świadczonych przez Kaspol w tym przechowywanie dokumentów rozliczeniowych oraz wykonywanie innych obowiązków z tym związanych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Kontakt przy użyciu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w sprawach dotyczących Serwisu, a także Usług Kaspol.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

Weryfikacja spełnienia przez Klienta przesłanek uprawniających go do korzystania z Usług na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie danej Usługi lub w umowie

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

Obsługa procesu reklamacji, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

Przesyłanie na adres e-mail Użytkownika informacji marketingowych dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę, w tym informacji o zniżkach, promocjach lub ofertach (newsletter)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda przez osobę, której dane dotyczą

2. Od kogo otrzymujemy dane osobowe

Oprócz zbierania danych osobowych bezpośrednio od Abonentów, Spółka, w związku z charakterem świadczonych przez siebie Usług, na potrzeby realizacji celów przetwarzania określonych w Polityce prywatności, współpracuje z innymi podmiotami, które mogą przekazywać jej dane osobowe dotyczące Abonentów.

Podmiotami tymi mogą być:

Podmiot

Kategorie danych

Kiedy:

Inni operatorzy telekomunikacyjni.

Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe.

W sytuacji, w której Kaspol w jakiś sposób pośredniczyć będzie w kontaktach między innymi operatorami telekomunikacyjnymi a Abonentami.

3. Komu możemy przekazać dane

Spółka może przekazać dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Serwisu do takich podmiotów (odbiorców danych) jak:

Dostawcy usług płatności online

W zakresie i celu niezbędnym do realizacji płatności online za Usługi

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy lub innego instrumentu prawnego, np.:

– dostawcy usług IT,

– dostawcy usług reklamowych, marketingowych,

– dostawcy usług analitycznych,

– dostawcy usług księgowych, rachunkowych, audytowych, doradczych i innych.

W zakresie i celu określonym w danej umowie lub w innym instrumencie prawnym na potrzeby wsparcia Spółki w wywiązaniu się przez nią z jej obowiązków prawnych i umownych, a także na potrzeby podnoszenia efektywności, opłacalności i funkcjonalności Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem Usług

 

Podmioty świadczące usługi prawne

W zakresie i celu niezbędnym do wywiązania się przez Spółkę z jej obowiązków prawnych i umownych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Podmioty świadczące usługi pocztowe

W zakresie i celu niezbędnym na potrzeby prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej

Podwykonawcy (podmioty wspomagające Spółkę w realizacji jej obowiązków prawnych lub umownych)

W zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy

Organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe

W zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Organy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym organy ścigania, sądy, itp.)

W zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Zewnętrzni (dalsi) dostawcy usług telekomunikacyjnych)

W zakresie niezbędnym do świadczenia Usług na rzecz Abonenta przez Spółkę

Spółka nie planuje przekazywania danych do organizacji międzynarodowych w tym do tzw. państw trzecich, położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe

Zakres i cel pozyskanych danych

Okres przechowywania

Dane wprowadzone przy rejestracji w Serwisie

 

Do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, który to okres przedawnienia liczony będzie od dnia rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Serwisie, chyba że te okażą się niezbędne do realizacji celów fiskalnych przez Spółkę. Wówczas, dane przechowywane będą jak dla danych rozliczeniowych.

Dane rozliczeniowe, zgromadzone w związku z rozliczeniem za świadczone Usługi

Do dnia upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych, określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa

Dane zawarte w korespondencji prowadzonej ze Spółką w związku z funkcjonowaniem Serwisu, którymi to danymi Spółka wcześniej nie dysponowała

Do dnia zakończenia prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po tym dniu, do dnia przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze sprawą, będącą przedmiotem korespondencji.

Dane zgromadzone w związku z obsługą procesu reklamacji inne niż dane dotychczas posiadane przez Spółkę

Do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym dniu, do dnia przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze sprawą, będącą przedmiotem reklamacji, chyba że te okażą się niezbędne do realizacji celów fiskalnych przez Spółkę

Adres e-mail wykorzystywany do przesyłania informacji marketingowych

 

Do dnia cofnięcia udzielonej zgody. A jeżeli jest to adres e‑mail wykorzystywany do korzystania z Serwisu, adres e‑mail przechowywany będzie do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, który to okres przedawnienia liczony będzie od dnia usunięcia konta w Serwisie

Numer telefonu wykorzystywany do przekazywania przy jego użyciu informacji na temat Usług świadczonych przez Kaspol.

 

Do dnia wniesienia sprzeciwu. A jeżeli jest to numer telefonu podany podczas rejestracji w Serwisie, numer telefonu przechowywany będzie do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, który to okres przedawnienia liczony będzie od dnia usunięcia konta w Serwisie.

III. Przetwarzanie danych Klientów niebędących Abonentami

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Korzystanie z Serwisu, obejmujące w szczególności świadczenie oferowanych za pośrednictwem Serwisu Usług o charakterze elektronicznym.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Podjęcie czynności poprzedzających zawarcie umowy na świadczenie Usług (w tym sprzedaż), realizacja umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Rozliczenie Usług świadczonych przez Kaspol w tym przechowywanie dokumentów rozliczeniowych oraz wykonywanie innych obowiązków z tym związanych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Kontakt przy użyciu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w sprawach dotyczących działalności Kaspol

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

Weryfikacja spełnienia przez Klienta przesłanek uprawniających go do korzystania z Usług na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie danej Usługi lub w umowie

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

Obsługa procesu reklamacji, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

Przesyłanie na adres e-mail Użytkownika informacji marketingowych dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę, w tym informacji o zniżkach, promocjach lub ofertach (newsletter)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda przez osobę, której dane dotyczą

2. Komu możemy przekazać dane

Spółka może przekazać dane osobowe do takich podmiotów (odbiorców danych) jak:

Dostawcy usług płatności online

W zakresie i celu niezbędnym do realizacji płatności online za Usługi

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy lub innego instrumentu prawnego, np.:

– dostawcy usług IT,

– dostawcy usług reklamowych, marketingowych,

– dostawcy usług analitycznych,

– dostawcy usług księgowych, rachunkowych, audytowych, doradczych i innych.

W zakresie i celu określonym w danej umowie lub w innym instrumencie prawnym na potrzeby wsparcia Spółki w wywiązaniu się przez nią z jej obowiązków prawnych i umownych, a także na potrzeby podnoszenia efektywności, opłacalności i funkcjonalności Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem Usług

 

Podmioty świadczące usługi prawne

W zakresie i celu niezbędnym do wywiązania się przez Spółkę z jej obowiązków prawnych i umownych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Podmioty świadczące usługi pocztowe lub przewozowe

W zakresie i celu niezbędnym na potrzeby prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej

Podwykonawcy (podmioty wspomagające Spółkę w realizacji jej obowiązków prawnych lub umownych)

W zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy

Organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe

W zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Organy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym organy ścigania, sądy, itp.)

W zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Spółka nie planuje przekazywania danych do organizacji międzynarodowych w tym do tzw. państw trzecich, położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

3. Jak długo przechowujemy dane osobowe

Zakres i cel pozyskanych danych

Okres przechowywania

Dane identyfikacyjne i teleadresowe wprowadzone przy umowie/zamówieniu, itp.

 

Do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, który to okres przedawnienia liczony będzie od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/zlecenia, na potrzeby której dane zostały pozyskane, chyba że te okażą się niezbędne do realizacji celów fiskalnych przez Spółkę. Wówczas, dane przechowywane będą przez okres jak dla danych rozliczeniowych.

Dane rozliczeniowe, zgromadzone w związku z rozliczeniem za świadczone Usługi

Do dnia upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych, określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Dane zawarte w korespondencji prowadzonej ze Spółką.

Do dnia zakończenia prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po tym dniu, do dnia przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze sprawą, będącą przedmiotem korespondencji.

Dane zgromadzone w związku z obsługą procesu reklamacji inne niż dane dotychczas posiadane przez Spółkę

Do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym dniu, do dnia przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, mogących powstać w związku ze sprawą, będącą przedmiotem reklamacji, chyba że te okażą się niezbędne do realizacji celów fiskalnych przez Spółkę

Adres e-mail wykorzystywany do przesyłania informacji marketingowych

 

Do dnia cofnięcia udzielonej zgody. A jeżeli jest to adres e‑mail wykorzystywany do innych celów, dane przechowywane będą odpowiednio do czasu określonego dla tego celu.

IV. Rekrutacja

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Obsługa procesu rekrutacji (w przypadku korzystania z zakładki „praca” lub podobnej), w tym kontakt z kandydatem z wykorzystaniem podanych danych teleadresowych.

Art. 22(1) § 1-2 kodeksu pracy

Podjęcie czynności poprzedzających zawarcie umowy o pracę i zawarcie tej umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

2. Komu możemy przekazać dane

Spółka może przekazać dane osobowe do takich podmiotów (odbiorców danych) jak:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy lub innego instrumentu prawnego, np.:

– dostawcy usług IT,

– dostawcy usług analitycznych,

– dostawcy usług księgowych, rachunkowych, audytowych, doradczych i innych.

W zakresie i celu określonym w danej umowie lub w innym instrumencie prawnym na potrzeby wsparcia Spółki w wywiązaniu się przez nią z jej obowiązków prawnych i umownych, a także na potrzeby podnoszenia efektywności, opłacalności i funkcjonalności Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem Usług

 

Podmioty świadczące usługi prawne

W zakresie i celu niezbędnym do wywiązania się przez Spółkę z jej obowiązków prawnych i umownych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Podmioty świadczące usługi pocztowe

W zakresie i celu niezbędnym na potrzeby prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej

Organy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym organy ścigania, sądy, itp.)

W zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Spółka nie planuje przekazywania danych do organizacji międzynarodowych w tym do tzw. państw trzecich, położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

3. Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane zgromadzone na potrzeby rekrutacji, przechowywane będą na czas jej trwania, a gdyby w jej wyniku zawarto umowę z kandydatem, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

V. Inni Użytkownicy

Niniejszy rozdział dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ogólności, którzy korzystają z Serwisu, niezależnie od tego, czy korzystanie to wiąże się z rejestracją czy logowaniem w Serwisie, czy też z zawarciem jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Serwisu.

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Kontakt z wykorzystaniem podanych przez Użytkownika danych teleadresowych w sprawach związanych z działalnością Kaspol (w tym formularz kontaktowy)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

Prowadzenie statystyk oraz analiz związanych z prowadzeniem Serwisu na potrzeby usprawnienia tego Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę

2. Komu możemy przekazać dane

Spółka może przekazać dane osobowe do takich podmiotów (odbiorców danych) jak:

Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi związane z celem przetwarzania danych, np.:

– dostawcy usług IT,

– dostawcy usług analitycznych,

– dostawcy, audytowych, doradczych i innych.

W zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania

 

Podmioty świadczące usługi pocztowe

W zakresie i celu niezbędnym na potrzeby prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej

Organy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości (w tym organy ścigania, sądy, itp.)

W zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Gromadzenie danych w celach analitycznych, odbywa się będzie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostarczonych przez podmioty, które mogą mieć siedzibę w tzw. państwie trzecim. Dalsze informacje z tym związane, zawarto w dokumencie Polityka cookies, dostępnym w Serwisie.

3. Jak długo przechowujemy dane?

Zakres i cel pozyskanych danych

Okres przechowywania

Dane identyfikacyjne, teleadresowe i inne podane w korespondencji.

 

Do czasu ustania ich użyteczności z uwagi na cel pozyskania.

Dane analityczne

Do czasu ustania ich użyteczności z uwagi na cel pozyskania lub do dnia skorzystania przez Użytkownika z prawa sprzeciwu.

VI.    Newsletter

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Przesyłanie na adres e-mail Użytkownika informacji marketingowych dotyczących Usług świadczonych przez Spółkę, w tym informacji o zniżkach, promocjach lub ofertach (newsletter)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda przez osobę, której dane dotyczą

2. Komu możemy przekazać dane

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kaspol usługi IT, w tym usługi związane z wysyłką newsletter-a.

3. Jak długo przechowujemy dane?

Dane przechowywane będą do dnia cofnięcia udzielonej zgody, co można uczynić wysyłając wiadomość do Kaspol przy użyciu danych kontaktowych podanych w postanowieniach ogólnych.

VII. Ciasteczka – tzw. cookies

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z korzystaniem z tzw. ciasteczek (ang. Cookies) określa odrębna Polityka cookies, dostępna w Serwisie.

VIII. Zmiana Polityki prywatności

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany związane ze sposobem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę lub zmiany związane z funkcjonalnością Serwisu, mające wpływ na sposób tego przetwarzania, treść Polityki prywatności może ulec zmianie.

O każdej zmianie Polityki prywatności, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 7 dni przed planowanym wejściem w życie wspomnianej zmiany. Informacja o zmianie Polityki prywatności, zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkowników, podany przy rejestracji konta w Serwisie lub poprzez umieszczenie w Serwisie odpowiedniego komunikatu informującego o zmianie Polityki prywatności oraz o terminie wejścia w życie tej zmiany.

 

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej zamieszczamy pełny zakres informacji na ten temat.

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kaspolnet.pl jest KASPOL Jarosław Fic adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51, 05-077 Warszawa–Wesoła, NIP: 824 126 51 70, REGON: 710515447, adres poczty elektronicznej: bok@kaspolnet.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

2.      Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

§  przetwarzane zgodnie z prawem,

§  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

§  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.     CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.        Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

§  kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)

2.      Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

§  imię i nazwisko,

§  adres e-mail,

§  numer kontaktowy,

§  dane teleadresowe pozwalające na sprawdzenie dostępności dostawy usług KASPOLNET.

3.      Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

§  Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

§  Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§  Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.      Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

3.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.        Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

2.      Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

§  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

§  jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.      Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

4.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.        Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.      Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.      W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: bok@kaspolnet.pl

5.    PLIKI „COOKIES”

1.        Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2.      Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3.      W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

§  stałe

§  „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.      Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.      Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.