I. Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu, jest KASPOL.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (05-077) przy ul. Jana Pawła II 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000592492, NIP: 5272754187, REGON: 363277499, adres poczty elektronicznej: bok@kaspolnet.pl, tel. +48 22 250 20 80.
 2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 7. Regulamin obowiązuje w zakresie Usług w nim określonych.

II. Definicje:

 1. Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, która jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Kaspol.net. Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Kaspol.net określone jest oddzielnym regulaminem dostępnym w Serwisie.
 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Abonenta, przekazanych przez Kaspol.net na protokole instalacyjnym stanowiącym załącznik do umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Kaspol.net.
 3. net – KASPOL.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (05-077) przy ul. Jana Pawła II 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000592492, NIP: 5272754187, REGON: 363277499, adres poczty elektronicznej: bok@kaspolnet.pl, tel. +48 22 250 20 80.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – Abonenta – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Abonentowi, dostępne po zalogowaniu, zawierający historię płatności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Kaspol.net, możliwość pobrania faktur oraz danych dostępowych
 6. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kaspolnet.pl/ wraz z wszystkimi jego podstronami oraz na stronach powiązanych, na których niniejszy Regulamin jest zawarty.
 9. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 10. Usługa – usługi świadczone przez Kaspol.net drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, uregulowane niniejszym Regulaminem.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Kaspol.net świadczy następujące Usługi:
   1. Konto Abonenta,
   2. Dostarczanie treści,
   3. Formularz kontaktowy,
   4. Infolinia (kontakt telefoniczny),
   5. Wtyczki portali społecznościowych,
   6. Opinie,
   7. inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.
 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu, Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Konto Abonenta:

 1. net na rzecz Abonenta świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu usługi podtrzymywania sesji Abonenta po zalogowaniu się przez niego na Konto Abonenta oraz przechowywania i udostępniania za pośrednictwem Konta Abonenta historii płatności za usługi telekomunikacyjne, możliwość pobrania faktur oraz danych dostępowych.
 2. net udostępnia Konto Abonenta każdemu Abonentowi. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Kaspol.net.
 3. W celu korzystania z Konta Abonenta, Abonent zobowiązany jest do zalogowania się na Konto Abonenta za pomocą danych przekazanych przez Kaspol.net na protokole instalacyjnym stanowiącym załącznik do umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Kaspol.net oraz – przy pierwszym logowaniu – zaakceptowania Regulaminu.
 4. Abonent nie ma obowiązku korzystania z Konta Abonenta.
 5. Z chwilą pierwszego zalogowania i jednoczesnego zaakceptowania Regulaminu, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Konta Abonenta.
 6. Po zalogowaniu na Konto Abonenta, Abonent ma możliwość, w każdej chwili zmiany Hasła. Abonent zobowiązany jest do zachowania Hasła w poufności (tj. do nieujawniania go osobom trzecim).
 7. Abonent może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta Abonenta, poprzez wysłanie żądania do KaspolNET – w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@kaspolnet.pl lub pisemnie na adres: Warszawa Wesoła ul.Jana Pawła II 51.

V. Usługa Dostarczania treści:

  1. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz standardowej przeglądarki stron internetowych.
  3. Dostarczanie treści dotyczy Usług, jak również innych produktów i usług oferowanych przez Kaspol.net – w szczególności oferty usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Kaspol.net oraz promocji, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach i wydarzeniach dotyczących Kaspol.net. Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych z Kaspol.net lub jego obszarami zainteresowań i działalności.

VI. Formularz kontaktowy:

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Kaspol.net za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 2. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Kaspol.net skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem za pośrednictwem e-mail.

VII. Infolinia (kontakt telefoniczny):

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Kaspol.net za pośrednictwem Infolinii.
 2. W celu nawiązania kontaktu poprzez Infolinię, Użytkownik powinien zadzwonić na wskazany w Serwisie numer telefonu lub pozostawić swój numer telefonu w odpowiedniej rubryce wraz ze wskazaniem preferowanego przez Użytkownika terminu kontaktu przez przedstawiciela Kaspol.net (callback).
 3. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji callback, przedstawiciel Kaspol.net skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem poza Serwisem.
 4. W przypadku kontaktu telefonicznego Użytkownika z Kaspol.net, koszty połączenia ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem operatora.

VIII. Wtyczki do portali społecznościowych:

 1. W zakresie wtyczek portali społecznościowych Kaspol.net wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.
 2. Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do konta Kaspol.net prowadzonego w serwisie społecznościowym.
 3. Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Kaspol.net.
 4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Kaspol.net nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.

IX. Opinie

 1. net pozyskuje opinie (np. opinie, polecenia, referencje i inne formy wyrażania oceny) Użytkowników korzystających z oferowanych przez Kaspol.net usług telekomunikacyjnych oraz publikuje je w Serwisie i wykorzystuje do innych form promocji.
 2. Opinie są pozyskiwane poza Serwisem, w ramach kontaktów indywidualnych oraz z wizytówki Kaspol.net w serwisie Google.
 3. Wystawione opinie są publikowane w Serwisie z oznaczeniem imienia i nazwiska osoby ją wystawiającej, za jej zgodą.
 4. Opinia nie może zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Autor opinii może w każdej chwili zgłosić wniosek o usunięcie treści z Serwisu.
 6. net informuje, że nie weryfikuje zamieszczanych opinii pod kątem pochodzenia od podmiotów, które faktycznie skorzystały z usługi Kaspol.net.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu mogą być zgłaszane Kaspol.net pocztą elektroniczną na adres email: .
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
 3. dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej;
 4. szczegółowy opis problemu.
 5. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Kaspol.net niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Kaspol.net niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Kaspol.net udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 7. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Kaspol.net, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. net nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

XI. Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. net nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
  1. utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym net nie mogła zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
  2. szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  3. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Kaspol.net.
 2. net nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

XII. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu:

  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
   1. posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Usługi w rozdzielczości Full HD,
   2. połączenie z siecią Internet,
   3. oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
   4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
   5. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
   6. włączenie usługi JavaScript.
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz kontaktowy.
  2. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
  3. Korzystanie z Serwisu co do zasady jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet. Ewentualne koszty połączenia internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z regulaminem i cennikiem usług wybranego przez siebie dostawcy usług telekomunikacyjnych.

XIII. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczonymi przez Kaspol.net Usługami, opisują polityka prywatności oraz polityka cookies, dostępne w Serwisie.

XIV. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Kaspol.net. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kaspol.net, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Kaspol.net informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://kaspolnet.pl/. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie.
 4. net może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
 5. net dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Kaspol.net nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania tj. z dniem 18.03.2024r.